Start arrow Szkoła "Grota"
Szkoła "Grota"
Wpisał: Kamil Janik   
26.02.2009.
Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym,
ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę,
ale - ażeby kochać, badać i pracować
dla realnych składników tej ojczyzny,
którymi są ziemia, społeczeństwo,
ludzie i wszelkie ich bogactwa.


Bolesław Prus

Tradycja ma wielkie znaczenie nie tylko dla narodów, ale także dla znacznie mniejszych społeczności.  Nie chcemy, aby nasza szkoła była tylko budynkiem, plątaniną korytarzy i sal, do których przychodzą różni ludzie. Istotnym elementem łączącym społeczność szkolną wokół ważnych wydarzeń i idei jest generał Stefan Rowecki „Grot”, który w 2004 r. został patronem naszej szkoły. 
 
 
 Ppłk Stefan Rowecki – około 1926 r.

 
Co było dla Niego najważniejsze w codziennym życiu?
Patriotyzm, odwaga, pracowitość, rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych mu zadań.
Chcąc, aby te wartości były dziś równie ważne dla nas podjęliśmy szereg działań zmierzających do wyboru generała Stefana Roweckiego „Grota” na patrona naszej szkoły.
Biblioteka szkolna pełniła rolę centrum koordynującego realizację działań związanych z nadaniem imienia szkole.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z sylwetką generała Stefana Roweckiego „Grota” i zastanowić się jaki powinien być patron szkoły, nasz wzór do naśladowania w dorosłym życiu. Organizowane były spotkania ze świadkami historii – członkami „Stowarzyszenia Rodzina Katyńska”, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Podczas tych nietypowych lekcji uczniowie mogli poznać skomplikowane losy Polaków, których młodość upłynęła pod znakiem walki o wolną ojczyznę.
 
 
Spotkanie z panem kapitanem Edwardem Głowackim uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino (2003 r.)
 
 
Spotkanie z panem kapitanem Krzysztofem Wernerem (2004 r.)
 
Braliśmy również udział w sesji inauguracyjnej Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Katowicach.
 

Uczestnicy spotkania inaugurującego działalność Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „grota” w Katowicach
 
Ważnym elementem budowania świadomości narodowej było również organizowanie przez uczniów pod opieką nauczycieli bibliotekarzy i historyków imprez i uroczystości poświęconych rocznicom ważnych wydarzeń historycznych np. odzyskania przez Polskę niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, debaty poświęcone życiu i działalności generała Stefana Roweckiego „Grota”. 
 
 

 
Sesja popularnonaukowa poświęcona życiu i działalności gen. Stefana Roweckiego „Grota”.
 
Finałem tych działań była uroczystość nadania szkole imienia generała Stefana Roweckiego „Grota”. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez księdza biskupa Pawła Stobrawę w kościele pod wezwanie Św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru przekazanego Dyrektorowi szkoły. Następnie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej patronowi szkoły. Sztandar i tablica zostały zaprojektowane przez artystę plastyka pana Adama Zbiegieni, członka Światowego Związku Żołnierzy AK. Dalsze uroczystości odbyły się w auli szkolnej. 
 

Przekazanie sztandaru przez poczet żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przedstawicielom szkoły
 

 
Prezes Zarządu Koła ŚZŻAK w Opolu p. Krzysztof Werner odczytuje Akt erekcyjny
 
 
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
 
Podczas uroczystej akademii odczytano akt nadania imienia szkole, następnie zaprezentowano gościom wystawę ukazującą najważniejsze wydarzenia z życia generała Roweckiego.
W kolejnych latach kontynuowaliśmy działania związane z wychowaniem kolejnych pokoleń uczniów w szacunku do dziejów ojczystych.
Każdego roku 27 września – dzień  utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego jest równocześnie świętem szkoły. Uczniowie klas pierwszych poznają sylwetkę patrona, a podczas uroczystej akademii odbywa się ich ślubowanie na sztandar szkoły. Nad realizacją zadań czuwają nauczyciele poloniści, historycy i bibliotekarze. 
 

Wręczenie róż zaproszonym na Dzień Patrona gościom.
 
 
 
Uroczyste ślubowanie pierwszaków.
 

 
Uroczyste obchody  Dnia Patrona Szkoły.
 
 
Szczególnie uroczysty przebieg miały tegoroczne obchody, podczas których gościliśmy pana Janusza Krupskiego kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nasz gość z dużym zainteresowaniem zwiedził również wystawę podsumowującą całokształt prac związanych z popularyzacją sylwetki naszego patrona, jak i wychowaniem kolejnych pokoleń młodych Polaków w poczuciu dumy z dziejów ojczystych. 
 

 
 Uroczyste obchody  Dnia Patrona Szkoły, wrzesień 2008 r.
 

 
Przemówienie pani Dyrektor Ewy Nowak-Kübler
 

 
Nasz gość zwiedza wystawę.
 
Pamiętamy również o rocznicach ważnych wydarzeń z historii najnowszej. W 2005 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli historii i bibliotekarzy przygotowali uroczystości poświecone 60 rocznicy aresztowania i osądzenia w haniebnym procesie moskiewskim 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.
 
 

 
Obchody 60 rocznicy porwania i osądzenia w procesie moskiewskim 16 przywódców polskiego państwa podziemnego.
 
 
W grudniu 2006 r. we współpracy z Muzeum Śląska Opolskiego została zorganizowana w bibliotece szkolnej wystawa poświęcona 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wystawie towarzyszyła prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klas 1 a i 1 c pod opieką nauczycieli bibliotekarzy. Na te niecodzienne zajęcia z najnowszej historii zaprosiliśmy również uczniów z sąsiednich szkół: Zespołu Szkół Elektrycznych i Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu. Wystawę z zainteresowaniem zwiedziła również Naczelnik Wydziału Oświaty pani Irena Koszyk.
Rok 2007 związany był z zaangażowaniem młodzieży w poznawanie prawdy o zbrodni katyńskiej i związanej z nią ponad 50 – letniej historii kłamstw. W kwietniu we współpracy z opolskim oddziałem Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich zorganizowaliśmy wystawę „Katyń – prawda i pamięć”. W oparciu o materiały zaprezentowane na wystawie i relacje ocalałych  żołnierzy uczniowie klas 1 i 3 mogli poznać kulisy tej tragicznej zbrodni jakiej dokonali Rosjanie na polskich jeńcach wojennych w 1940 r.
W roku szkolnym 2007/2008 kontynuując tą tematykę uczniowie klasy 2 c z zaangażowaniem wzięli udział w organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytutem Pamięci Narodowej projekcie „Opowiem Ci o wolnej Polsce” – spotkania ze świadkami historii. W ramach tego projektu uczniowie zajęli się problemem kłamstwa jakim była otaczana przez cały okres PRL-u zbrodnia katyńska. Uczennice klasy 2 c przeprowadziły wywiad z panem Włodzimierzem Dudkiem, który został później opublikowany w Biuletynie Informacyjnym „Akowiec”. W styczniu zostało zorganizowane spotkanie z panem Dudkiem dla uczniów klasy 2 c. Nasz gość podzielił się z uczniami relacjami rodzinnymi jakie krążyły w tamtych czasach w jego rodzinie (stryj pana Dudka zginął w Katyniu). 
 
 

 
Spotkanie dnia 22 stycznia 2008 roku z panem Włodzimierzem Dudkiem, członkiem Rodziny Katyńskiej w Opolu.
 
Podczas realizacji tego projektu została również przeprowadzona przez pracownika Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu - Łambinowicach lekcja „Katyń – prawda i kłamstwo”, a uczniowie mieli okazję zaprezentować wyniki swojej pracy podczas projektu na wystawie „Kłamstwo katyńskie”.
W 2008 roku uczniowie naszej szkoły przygotowali również sesję popularno-naukową poświęconą sylwetce wielkiego Ślązaka walczącego o polskość tych ziem – Wojciecha Korfantego. Podczas tych uroczystości szczególnie cenny dla młodzieży był wykład pana Andrzeja Kozery – pracownika Muzeum Śląska Opolskiego prezentujący skomplikowane losy Korfantego na tle burzliwych dziejów Polaków i Polski początku XX w.
Szczególnie cenną inicjatywą zmierzającą do rozpropagowania historii najnowszej wśród młodego pokolenia było zorganizowanie przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Instytut Pamięci Narodowej przy naszej szkole siedziby Klubu Historycznego im. generała Stefana Roweckiego „Grota”. Członkami Klubu są miłośnicy historii najnowszej, w tym również nauczyciele naszej szkoły.
 

 
Wystąpienie pani kapitan Wandy Nowak podczas spotkania Klubu.
 
Od lutego 2008 r. w organizowanych spotkaniach biorą udział nauczyciele i uczniowie, dla których przygotowywane są w ramach zajęć warsztaty tematyczne. Szczególnie zapadły nam w pamięć spotkanie z dr Markiem Baldwinem i dr Januszem Kaperą poświęcone roli i osiągnięciom polskich matematyków w łamaniu kodów Enigmy. Wykładowi towarzyszyła prezentacja oryginalnej maszyny szyfrującej. Spotkanie to zostało zorganizowane dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych naszego miasta. Równie poruszające są spotkania związane z relacjami świadków historii, którzy prezentują ważne wydarzenia z historii najnowszej widziane oczami ich uczestników.
 
 
Pan doktor Aleksander Woźny przybliża młodzieży sylwetki polskich matematyków.
 
 
 
Pan doktor Mark Baldwin prezentuje uczniom zasady działania Enigmy.
 

 
Wystawa towarzysząca spotkaniu.

 
Było to np. spotkanie z panem kapitanem Krzysztofem Wernerem relacjonującym losy żołnierzy polskich zesłanych do sowieckich łagrów, czy też wspomnienia pani Danuty Schetyny związane z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego.
Najbardziej do działania motywują nas sukcesy, dlatego uczniowie z naszej szkoły każdego roku biorą udział w ogólnopolskim konkursie „Losy Żołnierza. Dzieje Oręża Polskiego”.  
 
 

 
Uczestnicy konkursu  „Losy Żołnierza. Dzieje Oręża Polskiego”
 
W 2008 r. uczniowie z klas 2a i 1 g brali udział w ogólnopolskim konkursie „Bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego – rotmistrz Witold Pilecki”; uczennice klasy 1 g zajęły w nim pierwszego miejsce, a uczeń z klasy 2 a otrzymał wyróżnienie. W ramach działającego przy naszej szkole Klubu Historycznego im. generała Stefana Roweckiego „Grota” nauczyciele bibliotekarze zorganizowali międzyszkolny konkurs „Gen Stefan Rowecki „Grot” – wydarzenia i ludzie jego epoki”, w którym wzięli udział uczniowie z różnych typów szkół  województwa opolskiego (od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej). Do współpracy namówiliśmy również opolską delegaturę IPN, która ufundowała nagrody książkowe dla uczestników konkursu.
Odważmy się być wolnymi” to temat konkursu zorganizowanego w tym roku przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, w który zaangażowała się nasza młodzież. Głównym celem przyświecającym organizatorom konkursu było uświadomienie im znaczenia jednostki w tworzeniu historii narodu.
 
Pamiętając o słowach naszego absolwenta:
„To już ostatnia w życiu walka odchodzącego
pokolenia żołnierzy AK. Jest to walka o pamięć kolejnych
pokoleń Polaków. Przy pomocy najmłodszych, ci zasłużeni
ludzie przekazują społeczeństwu swe wspomnienia i zasady
moralne, które prowadziły ich przez całe życie, aby nie
zniknęły one z naszego społeczeństwa…”


Jan Szynkowski

staramy się w codziennej pracy wzmacniać w uczniach naszej szkoły poczucie dumy z przynależności do narodu, z osiągnięć minionych pokoleń oraz motywować do dalszej ciężkiej pracy dla dobra naszej ojczyzny. 

Galeria